Thursday, December 27, 2007

Raz B Recants

Raz B recants everything he said about Chris Stokes and apologizes.